Fast

Legal and Permitting Services

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên pháp lý sẳn sàng hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý, xin các giấy phép cần thiết cho hoạt động thành lập, mở rộng, tăng thêm sản phẩm hoặc lĩnh vực hoạt động. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thủ tục xin thành lập mới doanh nghiệp và các quy trình cần thiết
  • Điều chỉnh các giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư và các giấy phép cần thiết khác
  • Tư vấn các ưu đãi đầu tư và thủ tục và hồ sơ xin xét duyệt
  • Tư vấn các ưu đãi thuế và quy trình tuân thủ các báo cáo, quy định cần thiết

Bài viết liên quan